CARAVAN tâm linh 2014, Châu Đốc – Núi Cấm – Trà Sư

Phần I
Xuất phát

 


Phần II
Lễ chùa

 


Phần III (phần cuối)
Rừng trà sư