Kỹ thuật lái xe trên đường đồi núi, nhiều khúc cua liên tục