APEC 2017: Phu nhân và phu quân tham quan Bảo tàng Đà Nẵng