Chào hè, VNA bay nội địa từ 299.000 đồng và bay quốc tế từ 899.000 đồng