Chương trình CARAVAN lễ chùa Châu Đốc – Mua sắm chợ biên giới