Hàng không Việt Nam lần đầu áp dụng check-in trong thành phố