Kể từ đầu năm 2018 sẽ thắt chặt quy định thắt đai an toàn cho hành khách