Lamborghini, Bentley và Aston Martin không góp mặt VMS 2018