Phát động Cuộc thi ảnh nghệ thuật Du lịch toàn quốc lần thứ 8