Quảng Ninh hướng tới mục tiêu trung tâm du lịch hàng đầu khu vực