THỦ TƯỚNG ĐÁNH GIÁ CAO TỐC ĐỘ TRIỂN KHAI CỦA VINFAST