TP HCM kiến nghị mở rộng diện miễn visa, tăng thời hạn miễn visa