Từ Thiện khám và mổ ống cổ tay cho người nghèo tại Bệnh viện LAGI