Volkswagen Việt Nam sẽ mang các mẫu xe Đức tham gia VIMS 2017