Xe cứu hỏa ‘chôn chân’ vì ụ bê tông – lề thói cần dẹp bỏ