Xuất hiện xe Minsk đời mới với giá lên đến 100 triệu đồng