BMW HP4 Race 2018 có giá bán 2,8 tỷ đồng tại Malaysia