BMW M3 phiên bản kỷ niệm 30 năm sẽ được bán ra chỉ 150 chiếc