Các hãng xe lớn công bố dừng xuất cảng xe vào thị trường Việt Nam