Caravan quốc tế thiếu nhi tại Rock Water Bay – Mũi Kê Gà