CBAM và SBH ký kết hợp tác đào tạo về nghiệp vụ Nhà hàng – Khách sạn