Chỉ có 6 xe ô tô dưới 9 chỗ về Việt Nam trong nửa tháng 01/2018