Đầu tư hơn 700 tỷ đồng làm khu du lịch Trà Sư, An Giang