Ferrari Daytona hàng độc trị giá 2 triệu USD bị ruồng bỏ