Fiat 500 Giannini 350 GP- Mẫu xe độ có giá bán hơn 4 tỷ đồng