Khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 11,7 triệu lượt trong 11 tháng