Mercedes-Benz đầu tư xây dựng nhà máy pin tại Thái Lan