Người dân xếp hàng dài trải nghiệm buýt đường sông đầu tiên tại TP. HCM