Người tham giao giao thông có thấy xấu hổ khi vi phạm luật ?