Tình hình phân khúc crossover tại Việt Nam những tháng cuối năm