Trong dịp Festival hoa Đà Lạt phát miễn phí 10.000 bản đồ du lịch