Báo Nga ca ngợi hang Sơn Đoòng: “Một thế giới lãng quên ẩn dưới mặt đất”