Cầu sông Kwai – câu chuyện lịch sử, nơi đáng đến tại Thái Lan