CHỈ ĐẠO MỚI NHẤT CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VỀ VIỆC NHẬP KHẨU ÔTÔ