Còn nhiều người ngộ nhận về chức năng túi khí ô tô