Đà Nẵng: Thống nhất số điện thoại hỗ trợ khách du lịch