Danh sách bổ sung phí trước bạ đối với các loại xe mới