Nhiều điểm du lịch tại Huế bị ảnh hưởng bởi mưa bão