VINFAST và hành trình tạo lập thương hiệu ô tô Việt